ՀԱԱ-ի անդամ կարող է դառնալ

ՀԱԱ-ի անդամ կարող է դառնալ.

 • բժշկական և հարակից մասնագիտություններից բարձրագույն կրթություն ունեցող յուրաքանչյուր անձ, ով ընդունում է ՀԿ-ի կանոնադրությունը` անկախ սեռից, ազգությունից, տարիքից, կրոնական դավանանքից և քաղաքական համոզմունքներից:
 • ՀԱԱ-ի անդամ է համարվում Նախագահի անունով դիմում ներկայացրած այն քաղաքացին, ով իր գործունեությամբ կարող է օժանդակել ՀԿ-ի նպատակների և խնդիրների իրականացմանը և որի անդամության օգտին քվեարկել է Գործադիր վարչության անդամների կեսից ավելին:
 • ՀԱԱ-ի համար սահմանված տարեկան անդամավճար.
  • ուսումնական շրջանում` 3000 դրամ,
  • գործող բժիշկների և այլ խմբերի համար 6000դրամ:

Առավելություններ, արտոնություններ


 • ՀԱԱ-ի անդամը կարող է ընտրել և ընտրվել ՀԿ-ի ղեկավար մարմնում,

ընդգրկվել կոմիտեներում և բաժիններում` ըստ մասնագիտության,

 • ՀԱԱ-ի ղեկավար մարմնին դիմել առաջարկություններով, դիմումներով,
 • Խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցել ՀԿ-ի բոլոր նիստերին,
 • Անկախ այդ մարմնում ընտրվածությունից` մասնակցել ՀԿ-ի ընթացիկ և հեռանկարային ծրագրերի, գործունեության հիմնադրույթների մշակմանն ու իրագործմանը,
 • Ազատորեն արտահայտել սեփական հայացքներն ու տեսակետները,
 • Կազմակերպել և մասնակցել կազմակերպության ծրագրերից և կանոնադրությունից բխող միջոցառումներին,
 • Օգտվել ՀԱԱ-ի կողմից կազմակերպված միջոցառումներին մասնակցելու արտոնյալ պայմաններից,
 • Իր օրինական շահերը պաշտպանելիս օգտվել կազմակերպության ծառայություններից, ստանալ խորհրդատվական, իրավական, կազմակերպչական օգնություն և օժանդակություն,
 • Օգտվել ՀԿ-ի կանոնադրությամբ նախատեսված անդամի արտոնություններից:

Կազմակերության Նախագահ` բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս. Ս. Դաղբաշյան,

Գործընկերներ